Schoolklimaat en veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich op school,  thuis en in de buurt als een Kanjer gedragen. Kanjertraining is uitgangspunt voor het schoolbeleid.

Er is mede daarom een protocol ontwikkeld waarin de overgang van school naar thuis en andersom mooi terug te zien is. Er zijn duidelijke gedragsafspraken voor leerkrachten, kinderen én ouders in omschreven. Het omgangs- en gedragsprotocol is goedgekeurd door de MR. Wanneer er zaken spelen worden ouders altijd direct ingelicht en wanneer nodig een plan van aanpak opgesteld.

Doel: creëren en behouden van een veilig en respectvol schoolklimaat, het verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag en bevorderen van welbevinden bij kinderen en jongeren.

We gaan uit van de positieve intenties van leerlingen, collega’s en ouders.
De Kanjertraining stimuleert eigenheid bij kinderen en volwassenen: ‘leef naar je positieve intenties’. Wij zoeken altijd naar respectvolle oplossingen voor alle partijen.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat ervan uit dat de samenwerking tussen school en ouders consequent wordt vormgegeven met als gevolg dat school en ouders in alles gelijkwaardig zijn. De school en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van het kind, hierbij erkennen ze elkaars professionele en emotionele deskundigheid.

De 3 kernwaarden van ouderbetrokkenheid 3.0 zijn: 

  1. we zijn gelijkwaardig
  2. we zijn samen verantwoordelijk
  3. we voelen ons verantwoordelijk voor elkaar

Wereldburgerschap

Onze leerlingen hoeven geen verre reizen te maken om wereldburger te zijn. De wereld komt op allerlei manieren bij ze binnen. De wereld begint in het hier en nu, niet ver van je bed. Dat geldt voor kleuters net zozeer als voor volwassenen. Wereldburgerschap is een verbinding leggen tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg. 

Leerlingen op Loysder Hoek zijn zich ervan bewust dat de wereld niet ophoudt bij hun directe gezichtsveld of bij de grenzen van hun land. Ze tonen respect en empathie voor mensen uit andere delen van de wereld, of ze nu hier of daar wonen. Ze reflecteren op hun verbondenheid met wat er buiten de landsgrenzen gebeurt en op wat dat voor jou en anderen betekent. Ze voorkomen binnensluiten (het opleggen van groepsnormen) en buitensluiten. Ze zijn bereid zelf stappen te nemen om samen te werken aan wederzijds respect, duurzaamheid, eerlijke verdeling van rijkdommen, rechtvaardigheid, vrede en veiligheid. 

Basisvaardigheden

We bieden uitstekend taal- en rekenonderwijs op basis van effectieve vakdidactische principes. 

Kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. Een juiste focus daarop vergroot ieders kansen.

Identiteit

Op Loysder Hoek vinden we het belangrijk dat iedereen met een sociale en open instelling met elkaar omgaat en naar de wereld kijkt. Dat kan met het christelijke geloof als basis, maar dat hoeft niet. We hebben evenveel respect voor andere geloven of overtuigingen.

Bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen hebben interesse en waardering voor elkaar. We vinden het belangrijk dat kinderen respectvol met elkaar omgaan, aandacht en zorg hebben voor hun omgeving, behulpzaam en attent zijn en respecteren dat iedereen uniek is.‚Äč

Onze school is daarmee een veilige omgeving, waar iedereen met plezier naartoe gaat. Wij werken op basis van vertrouwen, in onszelf en in de ander. Dat brengen we op de kinderen over.

Kennismaken

Ook zo nieuwsgierig geworden naar onze school? Plan dan zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek en kom een kijkje nemen in de school.

Contact

Willem Alexanderhof 8
3832 JN  Leusden

033-494 44 38
info@loysderhoek.nl