De jeugd is de toekomst

Daar investeren we gezamenlijk in. Iedere dag opnieuw. Vanuit teamspirit, dus met elkaar en dat vraagt om een duurzame afstemming.

Eigentijds 

Vertel het me en ik zal het vergeten, laat mij het zien en ik zal het onthouden, laat mij het ervaren en ik zal het mij eigen maken.

Met elkaar

Sociaal en emotioneel leren onze kinderen van elkaar onder de veilige vleugels van hun leerkracht.

Uit de nieuwsbrief

'Houd de zaag scherp!'
2019: Goed voor jezelf zorgen...het klinkt zo logisch. Naar school gaan, beseffen wat je al goed kan, waar je nog moeite mee hebt, hoe je het best tot leren komt, hoe en wanneer je het huiswerk maakt en wat je na schooltijd doet om lekker in balans te zijn. Het zijn belangrijke vragen die onze leerlingen gesteld worden. Op Loysder Hoek houden we de zaag scherp met elkaar!: Één van de 7 gewoonten van Covey. 

Lesson Study
Op dinsdag 19 februari is er weer een Lesson Study-moment. Lesson Study is een vorm van teamleren waarin de leerkrachten samen lessen voorbereiden, bij elkaar observeren, met elkaar nabespreken en kennis delen. Een doorgaande lijn om de allerbeste lessen te willen geven voor onze leerlingen! 

Studiedag 22 februari: Wereldburgerschap
Vrijdag 22 februari heeft het team van de Loysder Hoek een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Hierdoor start de voorjaarsvakantie op donderdag 21 februari om 14 uur. Op de studiedag gaan we als team aan de slag met de NUFFIC (Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs) om onze pijler Wereldburgerschap verder vorm te geven. We bepalen wat onze visie is, hoe we ieder kind Wereldwijs kunnen maken en hoe we dit concreet vormgeven. 

Houtbewerkingsproject 
Vanaf begin januari zijn ze op dagbesteding De Heygraeff uit Woudenberg gestart met het schuren en lakken van de houten bouwblokken uit groep 1/2. Zo kunnen de kinderen straks weer met goed materiaal bouwen. Ze zijn super blij met deze klus! 

Start instroomgroep (groep 1)
Vanaf maandag 4 februari start de instroomgroep dan echt. Vincent en Anouk staan te popelen om met de instromende 4-jarigen te gaan beginnen. Vincent en Anouk hebben de afgelopen weken de klas ingericht en al vele wenmomenten voor de nieuwe leerlingen ingepland. De groep 1 start met 8 leerlingen en groeit door naar 21 leerlingen eind juni. Vincent staat op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag voor de groep. Anouk op donderdag. 

Juf Carla 25 jaar in het onderwijs
Op 19 januari werkte Carla 25 jaar in het onderwijs. Een mooie mijlpijl voor een fantastische juf!
Op 25 januari hebben we het met elkaar gevierd. Met de leerlingen van groep 8 heeft ze genoten van leuke activiteiten in de klas en in de Korf gezellig gebowld. Met het team hebben we dit 's-middags gevierd in restaurant de Bavoort.
Overdag heeft onze voorzitter van het College van Bestuur, Gerrit-Jan Weiler, nog in het bijzijn van de leerlingen van groep 8, de zilveren VOILA-speld uitgereikt aan Carla voor haar inzet de afgelopen jaren. Mooi om zo'n fijne juf op Loysder Hoek te hebben werken. Nog vele jaren!

Conclusie onderzoek Inspectie
Deze week kwam het definitieve Inspectierapport van Stichting Voila binnen. Met trots delen wij de conclusie die de Inspectie onze school heeft gegeven n.a.v. het bezoek op 2 oktober 2018: Loysder Hoek krijgt de waardering 'goede school'. Binnen een veilige en gestructureerde omgeving werken directie en team in gezamenlijkheid aan continue verbetering van de onderwijskwaliteit. Onderwijskundig leiderschap en een professioneel team zorgen ervoor dat belangrijke pijlers van de visie van waaruit gewerkt wordt zichtbaar zijn in de praktijk. Deze aspecten, samen met het brede aanbod gericht op wereldburgerschap en het ondersteunende pedagogische klimaat, zijn de basis voor de waardering goed. Leerlingen zijn positief over de school en voelen zich prettig en gezien.

Letterfeest groep 3
Het was afgelopen week feest in groep 3 tijdens het letterfeest! Letters vormen woorden, woorden zinnen en zinnen verhalen die kunnen de kinderen van groep 3 nu zelf lezen. Het afgelopen half jaar hebben de kinderen in groep 3 namelijk alle letters geleerd en dit heugelijke feit hebben we 25 januari samen gevierd. Tijdens de letterbingo vlogen alle letters voorbij en ook de speurtocht door de school stond in het thema van de geleerde letters. Uiteindelijk hebben alle kinderen uit groep 3 hun letterdiploma uitgereikt gekregen van onze directeur. Wat waren ze trots! En terecht, het leren gaat niet vanzelf en ze hebben allemaal goed hun best gedaan.

Bidgroep
De gebedsgroep komt bij elkaar van 13.15-14.00 uur op de eerste vrijdag (in vakanties de eerstvolgende) van de maand. Adres: Van Boetzelaerlaan 14 (Netty van Herwaarden).

Ouderportaal Parnassys
Op 1 februari is het ouderportaal van Parnassys opengesteld voor ouders.
In het tevredenheidsonderzoek van november 2017 kwam naar voren dat jullie nog meer betrokken willen worden bij de vorderingen van de leerlingen in het onderwijsleerproces.
Als school sluiten wij hierbij graag aan en ook wij zien hier de voordelen en meerwaarde ervan in. Via het ouderportaal bent u al op de hoogte van de vorderingen van uw kind(eren) en kan het oudergesprek direct gaan over het leerproces en het welbevinden van het kind zelf en niet zo zeer over de toetsresultaten. Deze kunt u namelijk ten allen tijde inzien in het ouderportaal.

Via de mail heeft u inloggegevens gekregen waarmee u naar het ouderportaal kunt via: https://ouders.parnassys.net. Hier vult u uw verkregen gegevens in zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke pagina. HIER leest u meer over hoe het werkt, wat u te zien krijgt en welke vragen het kan oproepen. 

Schoolvakanties 2018-2019
Het vakantierooster 2018-2019 is binnen VOILA en door de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad vastgesteld en is definitief. Hierbij de data:
- Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2018
- Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
- Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart 2019
- Pasen en Meivakantie: 19 april t/m 3 mei 2019
- Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
- Pinksteren: 10 en 11 juni 2019
- Zomervakantie: 22 juli r/m 30 augustus 2019

Ook de meivakantie is gelijk aan die van het middelbaar onderwijs in Amersfoort! Studiedagen voor het schooljaar 2018-2019 worden in de week voor de zomervakantie met u gecommuniceerd.

Begrijpend lezen in het Engels!
Op Loysder Hoek geven we sinds de start van schooljaar 2018-2019 begrijpend lezen voor het vak Engels in groep 7 en 8. Er wordt gewerkt met actuele onderwerpen en er is veel aandacht voor woordenschatuitbreiding. De methode is gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip, wat wij al gebruiken in de groepen 4 t/m 8. We vinden het heel belangrijk om onze leerlingen, door middel van actuele teksten, in aanraking te laten komen met de Engelse taal. We leggen hierbij nadrukkelijk de verbinding met onze pijlers, internationalisering en wereldburgerschap!

Gegevensbescherming op Loysder Hoek
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, of kort gezegd: AVG. Deze nieuwe privacywet is op 25 mei 2018 van kracht gegaan en heeft gevolgen voor vrijwel alle bedrijven en sectoren. Ook voor het onderwijs. Hiervoor heeft stichting Voila een AVG taskforce in het leven geroepen. Alle medewerkers hebben daarvoor ook een AVG training gevolgd.

Op Loysder Hoek wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, zal binnenkort toestemming worden gevraagd via een digitaal formulier. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken.

In het Voila privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Ander nieuws

Jarigen in FEBRUARI
1: Raphael: groep 3
2: Annemijn: groep 2
9: Marij: groep 5
13: Koen: groep 4
14: Willem: groep 2
16: Pepijn: groep 6
18: Mafalda: groep 7
23: David: groep 6

Nieuwe leerlingen 
In de maand januari zijn de volgende leerlingen gestart op de Loysder Hoek:
- Silke Doorn: 17 december
- Cato van den Berg: 25 december
- Loïs Dijkman: 20 januari
Van harte welkom en heel veel plezier op de Loysder Hoek!

Leerlingenraad denkt mee over schoolplein
Onze leerlingenraad heeft, samen met de leerlingenraad van 't Palet, mee kunnen denken over de inrichting van het schoolplein van de twee scholen. Onder leiding van Mariska Thieme van Bureau RIS zijn met natuurmaterialen maquettes gemaakt van hun droomspeelplek. Deze maquettes hebben in beide scholen gestaan, zodat alle leerlingen ze konden zien. Door het intensieve gebruik van het schoolplein de afgelopen jaren is er vanuit de scholen aangegeven dat er kritisch gekeken moet worden naar een herinrichting hiervan. Samen met Bureau Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur uit Gouda, de gemeente en stichting Voila worden er nu stappen gezet met als doel voor aankomend schooljaar aanpassingen te realiseren. Ook de buurtbewoners worden in dit proces betrokken. Een ding is wel duidelijk: Leerlingen en leerkrachten willen een uitdagende, stimulerende speelplek! 

Wereldoriëntatie: BLINK Wereld = zelf onderzoeken!
Op Loysder Hoek werken wij inmiddels 2 schooljaren met de digitale wereldoriëntatiemethode Blink Wereld. Een leerzame methode waarbij de kinderen op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek op onderzoek uitgaan. Ditschooljaar zullen we deze losse vakgebieden geïntegreerd aanbieden in thema’s. Deze sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Denk aan onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen een thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een restaurant waarin je gerechten uit de hele wereld tegenkomt. Het ene thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en aardrijkskunde.

Loysder Hoek: aandacht voor een goede werkhouding
Wij zetten in om de positieve werkhouding van onze leerlingen naar een nog hoger plan kunnen tillen. Onder begeleiding van Eke Blijham van de CED-groep hebben wij gesproken over welke factoren er toe doen bij een optimale werkhouding van leerlingen. We hebben een 0-meting gedaan om goed in beeld te krijgen waar wij staan op onze school en welke positieve elementen wij nog kunnen toevoegen om de werkhouding te verbeteren. We krijgen terug dat wij een goede basis hebben op taakhouding en zelfstandig werken. Maar...wij zijn ambitieus en willen steeds beter worden! Kernwoorden zijn: consequent, structuur, medeverantwoordelijk, en gedragsinstructies positief formuleren. Hierbij zorgen wij in de groepen 1 t/m 8 steeds voor de verbinding met de Kanjertraining en de 7 gewoonten van Covey. De leerkrachten zullen regelmatig met de leerlingen de werkhouding en taakgerichtheid bespreken. 

KindCentrum Antares: samen voor de kinderen!
In het KindCentrum Antares willen we graag samenwerken: Loysder Hoek, Palet en Kinderopvang Humanitas geven dit nu concreet vorm door pedagogisch medewerkers in te zetten als ondersteuning voor het onderwijs in de groepen 1/2. Lideke van Humanitas deelt graag haar ervaringen: Met ietwat zenuwen in mijn benen en buik stap ik op mijn 1e ochtend de klas binnen. Hoe gaan de kinderen dit ervaren en heb ik wel een klik met de leerkrachten? Deze vragen spoken door mijn hoofd. Maar ik krijg al snel antwoorden op deze vragen. Wat een warm welkom en wat een enthousiasme van alle kinderen...De klik voel ik met de leerkracht en voor ik het weet is het 1e uur al voorbij. Op naar de volgende klas. Alweer een warm welkom! De uren vliegen voorbij en voor ik het weet ben ik alweer op de BSO de middag aan het voorbereiden. Nu een paar weken verder voel ik mij nog altijd erg welkom in alle klassen, de kinderen zijn stuk voor stuk erg lief en erg behulpzaam. Het samenwerken met de leerkrachten voelt voor mij erg prettig, ik merk dat de kinderen er nu ook een ritme in krijgen. De doorgaande lijn van school naar BSO wordt steeds meer zichtbaar. Activiteiten, bijpassend aan het thema, kijk ik nu vaak af vanuit de klas en probeer ik vorm te geven op de BSO. Vanuit het enthousiasme van de kinderen kan ik opmaken dat zij dit concept erg leuk vinden. Ouders van de BSO hoor ik ook vaak vertellen over hoe leuk hun kind het vindt dat er nu BSO" juffies en meester" in de klassen aan het werk zijn :-)

Internationalisering

Op de Loysder Hoek neemt internationalisering een belangrijke plaats in. We willen onze leerlingen voorbereiden op een internationale samenleving, wereldburgerschap en ze een breder perspectief meegeven op de wereld. Daarom hebben we bewust ingezet op Engels in alle groepen, de inzet van het kindertijdschrift SamSam over jonge wereldburgers en de samenwerking met de Marnix Academie wat betreft internationale studenten. Daarnaast zitten we in een oriënterende fase wat betreft het toevoegen van internationale uitwisseling aan ons schoolcurriculum. Deze stap is op dit moment vrij uniek in het basisonderwijs!

Kindgesprekken

Op de Loysder Hoek hebben de leerkrachten kindgesprekken met alle leerlingen. Voor ons onderwijs is het essentieel dat de leerlingen betrokken worden bij het leerproces. In de gesprekken komen doelen aan de orde, hoe ze de lessen ervaren, wat voor hen belangrijk is, wat ze van de leerkracht nodig hebben en waar ze samen mee aan de slag gaan. Kortom: eigenaarschap bij onze leerlingen! We zoeken hierbij nadrukkelijk de verbinding met de 7 gewoonten van Covey. 

Plusgroep

Op vrijdag krijgen de kinderen die verrijkingsonderwijs krijgen even extra aandacht. Hoe werkt dat nou? De leerkrachten signaleren in de klas dat een kind zijn werk wel heel erg goed maakt. Ook de toetsen zijn meer dan prima. Als er tijdens de lessen ook nog eens goed wordt meegewerkt en de kinderen soms opvallende antwoorden geven, dan wordt de optelsom gemaakt. Deze kinderen kunnen in aanmerking komen voor compacten (regulier werk minderen) en verrijken (aanvulling en verdieping). Samen met het kind bekijken we dan op welk vakgebied dat is, wat het kind nog wil leren en welk onderwerp het kind aanspreekt. Het werk gaat mee de klas in en op gezette tijden maakt de leerling het werk. Een rekentijger -inzicht in rekenen en creatieve oplossingen zoeken-, een webkwestie -onderzoek plegen naar een interessant onderwerp-, Spaanse les, wiskunde, of zelf bestuurbare auto’s maken met diverse materialen. De kinderen krijgen op vrijdag tips en adviezen om ermee verder te kunnen in de klas. Zowel de eigen leerkracht als de leerling zelf blijven eigenaar van hun werk; op vrijdag worden ze enkel gecoacht. Fijn dat de coach er zelf ook nog wat van opsteekt; de sensoren van de vleermuis, de bewoners van de iglo en de synas en cocinas…. Daar krijg je wel dorst van trouwens! 

Inloopmoment ouders

Ontzettend gaaf om te zien dat jullie elke keer massaal afkomen op het inloopmoment. Op deze manier willen wij jullie iets over de school en de klas laten zien. Zoals jullie hebben kunnen zien zijn de kinderen aan zet! Zij bedenken, in overleg met de juf of meester, wat en hoe ze iets waar zij trots op zijn uit de groep aan jullie willen presenteren.

Een van de belangrijkste 21-eeuwse vaardigheden is het kunnen presenteren (communicatie). Kinderen van nu zullen anders voorbereid moeten worden voor hun toekomstige baan. Wij willen graag dat kinderen leren presenteren, eigenaarschap laten zien en natuurlijk gewoon vol trots leren vertellen wat zij doen op school en wat zij goed kunnen!

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en rondom de Loysder Hoek? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt eens per maand.

Aanmelden 

Versturen

info@loysderhoek.nl