De jeugd is de toekomst

Daar investeren we gezamenlijk in. Iedere dag opnieuw. Vanuit teamspirit, dus met elkaar en dat vraagt om een duurzame afstemming.

Eigentijds 

Vertel het me en ik zal het vergeten, laat mij het zien en ik zal het onthouden, laat mij het ervaren en ik zal het mij eigen maken.

Met elkaar

Sociaal en emotioneel leren onze kinderen van elkaar onder de veilige vleugels van hun leerkracht.

Uit de nieuwsbrief

Vliegende start!
Het schooljaar 2018-2019 is inmiddels 5 weken aan de gang. Na de feestelijke opening met het knippen van het lint en de rode loper op 27 augustus is er op de Loysder Hoek al veel in gang gezet. We hebben communicatie en de pijler ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staan. Daarom starten we bewust met de nieuwjaarsrecepties en de startgesprekken met als doel om dit schooljaar weer samen het beste uit jullie kinderen te halen.

De leerlingenraad is enthousiast van start gegaan. Volgende week zullen zij bekendmaken welke leerling de meest originele en ludieke vakantiefoto met de Loysder Hoek strandbal heeft gemaakt. 

Toestemming beeldmateriaal: aan het begin van deze maand hebben wij een mail gestuurd om toestemming te vragen voor gebruik van beeldmateriaal op school voor uw zoon/dochter. We zien dat nog niet alle ouders dit hebben ingevuld. Willen jullie dit alsnog doen via het toestemmingsformulier (zie mail nieuwsbrief)?

Ouderactiviteitenlijst: Begin september hebben wij jullie gevraagd om in te schrijven voor hulp bij activiteiten. Op deze lijst staan activiteiten welke dit schooljaar de revue passeren. Wij vinden het erg leuk om met jullie kennis en enthousiasme de vieringen en extra's te organiseren. Via de nieuwsbrief kunt u de lijst nog invullen. 

Komende week start de KinderBoekenWeek. Er zullen verschillende activiteiten op en buiten school plaatsvinden, waaronder een voorleeswedstrijd, dansworkshop, voorstellingen in de bieb en een schrijver in de klas. Via de commissie ontvangt u hier snel meer informatie over.

In school zijn weer nieuwe stagiaires gestart vanuit de Marnix Academie in Utrecht. In groep 4 is dit Maika Mamo, in groep 6 Nieke van Dam, in groep 7 Floor-Anne Holthuis en de internationale studenten Marian Iglesias Riera uit Madrid, Spanje en Katrine Möller Jensen uit Kopenhagen, Denemarken.

Verder leest u in de nieuwsbrief over de focus op sociaal-emotionele vorming op onze school. Marjolein, als Kanjercoördinator, licht u graag voor! Ook is Marjolein, samen met Marlene, de luisterjuf op school. Zij leggen uit wat dit precies inhoudt. Daarnaast is Christa weer de schoolbanken ingegaan. Zij is begin september gestart met de Masteropleiding Special Educational Needs.

Bidgroep
De gebedsgroep komt bij elkaar van 13.15-14.00 uur op de eerste vrijdag (in vakanties de eerstvolgende) van de maand. Adres: Van Boetzelaerlaan 14 (Netty van Herwaarden).

Ouderportaal Parnassys
Op 1 februari is het ouderportaal van Parnassys opengesteld voor ouders.
In het tevredenheidsonderzoek van november 2017 kwam naar voren dat jullie nog meer betrokken willen worden bij de vorderingen van de leerlingen in het onderwijsleerproces.
Als school sluiten wij hierbij graag aan en ook wij zien hier de voordelen en meerwaarde ervan in. Via het ouderportaal bent u al op de hoogte van de vorderingen van uw kind(eren) en kan het oudergesprek direct gaan over het leerproces en het welbevinden van het kind zelf en niet zo zeer over de toetsresultaten. Deze kunt u namelijk ten allen tijde inzien in het ouderportaal.

Via de mail heeft u inloggegevens gekregen waarmee u naar het ouderportaal kunt via: https://ouders.parnassys.net. Hier vult u uw verkregen gegevens in zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke pagina. HIER leest u meer over hoe het werkt, wat u te zien krijgt en welke vragen het kan oproepen. 

Schoolvakanties 2018-2019
Het vakantierooster 2018-2019 is binnen VOILA en door de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad vastgesteld en is definitief. Hierbij de data:
- Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2018
- Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
- Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart 2019
- Pasen en Meivakantie: 19 april t/m 3 mei 2019
- Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
- Pinksteren: 10 en 11 juni 2019
- Zomervakantie: 22 juli r/m 30 augustus 2019

Ook de meivakantie is gelijk aan die van het middelbaar onderwijs in Amersfoort! Studiedagen voor het schooljaar 2018-2019 worden in de week voor de zomervakantie met u gecommuniceerd.

Begrijpend lezen in het Engels!
Op Loysder Hoek geven we sinds kort begrijpend lezen voor het vak Engels in groep 7 en 8. Er wordt gewerkt met actuele onderwerpen en er is veel aandacht voor woordenschatuitbreiding. De methode is gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip, wat wij al gebruiken in de groepen 4 t/m 8. We vinden het heel belangrijk om onze leerlingen, door middel van actuele teksten, in aanraking te laten komen met de Engelse taal. We leggen hierbij nadrukkelijk de verbinding met onze pijlers, internationalisering en wereldburgerschap!

Gegevensbescherming op Loysder Hoek
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, of kort gezegd: AVG. Deze nieuwe privacywet is op 25 mei 2018 van kracht gegaan en heeft gevolgen voor vrijwel alle bedrijven en sectoren. Ook voor het onderwijs. Hiervoor heeft stichting Voila een AVG taskforce in het leven geroepen. Alle medewerkers hebben daarvoor ook een AVG training gevolgd.

Op Loysder Hoek wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, zal binnenkort toestemming worden gevraagd via een digitaal formulier. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken.

In het Voila privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Ander nieuws

Jarigen in SEPTEMBER
2: Isabel: groep 1
5: Tessa: groep 3
5: Thijs: groep 3
7: Anne: groep 6
8: Robin: groep 7
8: Thomas: groep 4
9: Juna: groep 1
11: Juul: groep 6
11: Stijn: groep 6
12: Mathijs: groep 7
13: Meike: groep 6
14: Ariana: groep 8
15: Ben: groep 3
20: Lukas: groep 6
23: Bram: groep 1
23: Vera: groep 1
23: Eva: groep 1

Jarigen in OKTOBER
2: Timme: groep 8
4: Vesper: groep 3
6: Floor: groep 4
6: Noxx: groep 1
7: Richard: groep 8
9: Levi: groep 4
10: Ben: groep 7
10: Olivier: groep 3
12: Daan: groep 4
19: Noa: groep 8
20: Hugo: groep 7
24: Demian: groep 1
30: Sebastian: groep 8
31: Sophie: groep 4

Nieuwe leerlingen 
Na de zomervakantie zijn de volgende leerlingen op de Loysder Hoek gestart:
- Lisa Koch: groep 2
- Milou Koch: groep 6
- Jasmijn ter Rahé: groep 7
- Floris ter Rahé: groep 5
- Thomas ter Rahé: groep 4 
- Marij Boogaard: groep 5
- Koen Habets: groep 4
- Dion Ruitenberg: groep 7
- Ruben Ruitenberg: groep 6
- Thomas Ruitenberg: groep 4
- Pim Koenraads: groep 5
- Finn Kwant: groep 5
- Jens Hogebrug: groep 2
- Tijl Hogebrug: groep 6
- Suus Wernsen: groep 4
- Tije Woord: groep 1
- Isabel Alblas: groep 1
- Juna Berghuis: groep 1
- Bram Eilers: groep 1
- Vera Eilers: groep 1
- Anne-Lisa Nobel: groep 1
- Eva de Jager: groep 1
- Floris Bosscher: groep 7
- Sacha Elferink: groep 5
- Taha Mutlu: groep 6
- Seyma Mutlu: groep 3
- Mika van de Meel: groep 6
-Allemaal van harte welkom en heel veel plezier op de Loysder Hoek!

Leerlingenraad denkt mee over schoolplein
Onze leerlingenraad heeft, samen met de leerlingenraad van 't Palet, mee kunnen denken over de inrichting van het schoolplein van de twee scholen. Onder leiding van Mariska Thieme van Bureau RIS zijn met natuurmaterialen maquettes gemaakt van hun droomspeelplek. Deze maquettes hebben in beide scholen gestaan, zodat alle leerlingen ze konden zien. Door het intensieve gebruik van het schoolplein de afgelopen jaren is er vanuit de scholen aangegeven dat er kritisch gekeken moet worden naar een herinrichting hiervan. Samen met Bureau Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur uit Gouda, de gemeente en stichting Voila worden er nu stappen gezet met als doel voor aankomend schooljaar aanpassingen te realiseren. Ook de buurtbewoners worden in dit proces betrokken. Een ding is wel duidelijk: Leerlingen en leerkrachten willen een uitdagende, stimulerende speelplek! 

Wereldoriëntatie: BLINK Wereld = zelf onderzoeken!
Op Loysder Hoek werken wij inmiddels 2 schooljaren met de digitale wereldoriëntatiemethode Blink Wereld. Een leerzame methode waarbij de kinderen op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek op onderzoek uitgaan. Ditschooljaar zullen we deze losse vakgebieden geïntegreerd aanbieden in thema’s. Deze sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Denk aan onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen een thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een restaurant waarin je gerechten uit de hele wereld tegenkomt. Het ene thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en aardrijkskunde.

Loysder Hoek: Sterk en aantrekkelijk!
We merken aan alles dat ouders en leerlingen steeds vaker de Loysder Hoek weten te vinden! De afgelopen maanden zijn er veel leerlingen in groep 1 gestart, maar daarnaast is er ook veel zij-instroom in de groepen 3 t/m 7. Het mag duidelijk zijn: het schoolteam en onze leerlingen zijn trots op de school!
Sterk, omdat wij een duidelijke missie en visie hebben met onze pijlers en doorgaande lijnen van groep 1 t/m 8. Aantrekkelijk, omdat wij verbondenheid laten zien tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. In alle geledingen straalt het positivisme er van af om van en met elkaar te leren en te ontwikkelen. Mooie ingrediënten om een fijne en geweldige school te zijn. Prachtig om met elkaar uit te dragen in Leusden hoe bijzonder de Loysder Hoek is! 

Loysder Hoek: aandacht voor een goede werkhouding
Op het gezamenlijk teamoverleg van 12 december hebben wij ons verdiept in de manier waarop wij de positieve werkhouding van onze leerlingen naar een nog hoger plan kunnen tillen. Onder begeleiding van Eke Blijham van de CED-groep hebben wij gesproken over welke factoren er toe doen bij een optimale werkhouding van leerlingen. We hebben een 0-meting gedaan om goed in beeld te krijgen waar wij staan op onze school en welke positieve elementen wij nog kunnen toevoegen om de werkhouding te verbeteren. We krijgen terug dat wij een goede basis hebben op taakhouding en zelfstandig werken. Maar...wij zijn ambitieus en willen steeds beter worden! Kernwoorden zijn: consequent, structuur, medeverantwoordelijk, en gedragsinstructies positief formuleren. Hierbij zorgen wij in de groepen 1 t/m 8 steeds voor de verbinding met de Kanjertraining en de 7 gewoonten van Covey. Vanaf januari zullen de leerkrachten regelmatig met de leerlingen de werkhouding en taakgerichtheid bespreken. 

KindCentrum Antares: samen voor de kinderen!
In het KindCentrum Antares willen we graag samenwerken: Loysder Hoek, Palet en Kinderopvang Humanitas geven dit nu concreet vorm door pedagogisch medewerkers in te zetten als ondersteuning voor het onderwijs in de groepen 1/2. Lideke van Humanitas deelt graag haar ervaringen: Met ietwat zenuwen in mijn benen en buik stap ik op mijn 1e ochtend de klas binnen. Hoe gaan de kinderen dit ervaren en heb ik wel een klik met de leerkrachten? Deze vragen spoken door mijn hoofd. Maar ik krijg al snel antwoorden op deze vragen. Wat een warm welkom en wat een enthousiasme van alle kinderen...De klik voel ik met de leerkracht en voor ik het weet is het 1e uur al voorbij. Op naar de volgende klas. Alweer een warm welkom! De uren vliegen voorbij en voor ik het weet ben ik alweer op de BSO de middag aan het voorbereiden. Nu een paar weken verder voel ik mij nog altijd erg welkom in alle klassen, de kinderen zijn stuk voor stuk erg lief en erg behulpzaam. Het samenwerken met de leerkrachten voelt voor mij erg prettig, ik merk dat de kinderen er nu ook een ritme in krijgen. De doorgaande lijn van school naar BSO wordt steeds meer zichtbaar. Activiteiten, bijpassend aan het thema, kijk ik nu vaak af vanuit de klas en probeer ik vorm te geven op de BSO. Vanuit het enthousiasme van de kinderen kan ik opmaken dat zij dit concept erg leuk vinden. Ouders van de BSO hoor ik ook vaak vertellen over hoe leuk hun kind het vindt dat er nu BSO" juffies en meester" in de klassen aan het werk zijn :-)

Internationalisering

Op de Loysder Hoek neemt internationalisering een belangrijke plaats in. We willen onze leerlingen voorbereiden op een internationale samenleving, wereldburgerschap en ze een breder perspectief meegeven op de wereld. Daarom hebben we bewust ingezet op Engels in alle groepen, de inzet van het kindertijdschrift SamSam over jonge wereldburgers en de samenwerking met de Marnix Academie wat betreft internationale studenten. Daarnaast zitten we in een oriënterende fase wat betreft het toevoegen van internationale uitwisseling aan ons schoolcurriculum. Deze stap is op dit moment vrij uniek in het basisonderwijs!

Kindgesprekken

Op de Loysder Hoek hebben de leerkrachten kindgesprekken met alle leerlingen. Voor ons onderwijs is het essentieel dat de leerlingen betrokken worden bij het leerproces. In de gesprekken komen doelen aan de orde, hoe ze de lessen ervaren, wat voor hen belangrijk is, wat ze van de leerkracht nodig hebben en waar ze samen mee aan de slag gaan. Kortom: eigenaarschap bij onze leerlingen! We zoeken hierbij nadrukkelijk de verbinding met de 7 gewoonten van Covey. 

Plusgroep

Door Judith van Loenen.
Op vrijdag krijgen de kinderen die verrijkingsonderwijs krijgen even extra aandacht. Hoe werkt dat nou? De leerkrachten signaleren in de klas dat een kind zijn werk wel heel erg goed maakt. Ook de toetsen zijn meer dan prima. Als er tijdens de lessen ook nog eens goed wordt meegewerkt en de kinderen soms opvallende antwoorden geven, dan wordt de optelsom gemaakt. Deze kinderen kunnen in aanmerking komen voor compacten (regulier werk minderen) en verrijken (aanvulling en verdieping). Samen met het kind bekijk ik dan op welk vakgebied dat is, wat het kind nog wil leren en welk onderwerp het kind aanspreekt. Het werk gaat mee de klas in en op gezette tijden maakt de leerling het werk. Een rekentijger -inzicht in rekenen en creatieve oplossingen zoeken-, een webkwestie -onderzoek plegen naar een interessant onderwerp-, Spaanse les, wiskunde, of zelf bestuurbare auto’s maken met diverse materialen. De kinderen krijgen op donderdag tips en adviezen om ermee verder te kunnen in de klas. Zowel de eigen leerkracht als de leerling zelf blijven eigenaar van hun werk; op donderdag worden ze enkel gecoacht. Fijn dat de coach er zelf ook nog wat van opsteekt; de sensoren van de vleermuis, de bewoners van de iglo en de synas en cocinas…. Daar krijg je wel dorst van trouwens! 

Inloopmoment ouders

Ontzettend gaaf om te zien dat jullie massaal afkomen op het inloopmoment. Het is het eerste jaar dat wij op deze manier jullie iets over de school en de klas laten zien. Zoals jullie hebben kunnen zien zijn de kinderen aan zet! Zij bedenken, in overleg met de juf of meester, wat en hoe ze iets waar zij trots op zijn uit de groep aan jullie willen presenteren.

Een van de belangrijkste 21-eeuwse vaardigheden is het kunnen presenteren (communicatie). Kinderen van nu zullen anders voorbereid moeten worden voor hun toekomstige baan. Wij willen graag dat kinderen leren presenteren, eigenaarschap laten zien en natuurlijk gewoon vol trots leren vertellen wat zij doen op school en wat zij goed kunnen!

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en rondom de Loysder Hoek? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt eens per maand.

Aanmelden 

Versturen

info@loysderhoek.nl