De jeugd is de toekomst

Daar investeren we gezamenlijk in. Iedere dag opnieuw. Vanuit teamspirit, dus met elkaar en dat vraagt om een duurzame afstemming.

Eigentijds 

Vertel het me en ik zal het vergeten, laat mij het zien en ik zal het onthouden, laat mij het ervaren en ik zal het mij eigen maken.

Met elkaar

Sociaal en emotioneel leren onze kinderen van elkaar onder de veilige vleugels van hun leerkracht.

Uit de nieuwsbrief

Weet u het nog?
De pijlers van Loysder Hoek!  (zie plaatje hierboven)
We profileren ons graag door de focus te richten op deze 7 pijlers.

Naast dat de leerkrachten van de Loysder Hoek het lesgeven goed onder de knie hebben en uw kind(eren) de juiste begeleiding kunnen bieden, zijn ze steeds meer gespecialiseerd in een onderdeel waar zij schoolbreed verantwoording voor willen dragen. Zij hebben hier meer dan gemiddelde interesse voor en kennis over. Dit schooljaar is Marjolein Kanjercoördinator en specialist (hoog)begaafdheid geworden. Marlene is bijna klaar met haar opleiding als Rekencoördinator. Ontwikkelingen waar wij als school ontzettend blij mee zijn! Het vergroot de kennis en professionaliteit binnen ons team.

Zoals u al in de afgelopen nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, ontstaat er een buitengewone leerlingengroei op de Loysder Hoek (vooral in de middenbouwgroepen). Gezien deze ontwikkelingen vinden wij het noodzakelijk om jullie van een aantal zaken op de hoogte te brengen om zo het één en ander te verduidelijken. We zien dat gezinnen onze school weten te vinden en dat men positief is over de gestructureerde manier van hoe wij ons onderwijs vormgeven.  
We willen dit ook de komende maanden tot aan de zomervakantie goed blijven vormgeven. Daarom zetten we sinds begin maart Marlene en Christa extra in op de dinsdag en woensdag voor individuele begeleiding van leerlingen en voor administratieve zaken voor de groepen 4-5 en 5-6. Deze extra dag per groep voor zorg en begeleiding blijft tot aan de zomervakantie doorlopen. 

Vooruitkijkend naar volgend schooljaar zullen er logischerwijs groepen bij gaan komen. Natuurlijk zijn wij hier op de achtergrond al mee bezig. Zodra hier meer duidelijkheid over is, kunt u er van op aan dat wij dit zullen communiceren met jullie. De uitgangspunten van ons onderwijs, de kleinschaligheid en leerlingaantallen per groep zijn hierbij leidend.

Verder leest u in de nieuwsbrief over ANWB-Streetwise op 9 april, over de Kunstroute in Antares op 25 april en over het vakantierooster 2018-2019.

Extra mobiel telefoonnummer voor betere bereikbaarheid school
Zoals al eerder aangegeven kampen wij soms met telefonische netwerkproblemen. Om te voorkomen dat wij helemaal niet telefonisch bereikbaar zijn op de vaste lijn, hebben wij per 5 maart een mobiel telefoonnummer beschikbaar waar u in nood en bij eventuele ziekmeldingen naar toe kan bellen of een Whatsapp-bericht kunt achterlaten. Het Loysder Hoek mobiele nummer is: 06-27869532.

Bidgroep
De gebedsgroep komt bij elkaar van 13.15-14.00 uur op de eerste vrijdag (in vakanties de eerstvolgende) van de maand. Adres: Damreesche spoor 61 (telnr. 06-1239 0860).

Ouderportaal Parnassys
Op 1 februari is het ouderportaal van Parnassys opengesteld voor ouders.
In het tevredenheidsonderzoek van november 2017 kwam naar voren dat jullie nog meer betrokken willen worden bij de vorderingen van de leerlingen in het onderwijsleerproces.
Als school sluiten wij hierbij graag aan en ook wij zien hier de voordelen en meerwaarde ervan in. Via het ouderportaal bent u al op de hoogte van de vorderingen van uw kind(eren) en kan het oudergesprek direct gaan over het leerproces en het welbevinden van het kind zelf en niet zo zeer over de toetsresultaten. Deze kunt u namelijk ten allen tijde inzien in het ouderportaal.

Via de mail heeft u inloggegevens gekregen waarmee u naar het ouderportaal kunt via: https://ouders.parnassys.net. Hier vult u uw verkregen gegevens in zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke pagina. HIER leest u meer over hoe het werkt, wat u te zien krijgt en welke vragen het kan oproepen. 

KidsRun en Dorpsloop 30 mei
Net als voorgaande jaren kent Leusden ook in 2018 weer haar eigen KidsRun en Dorpsloop.
Op woensdag 30 mei is het zover.
Dan kunnen jong en oud zich uitleven op het parcours over de Hamershof, rond het Huis van
Leusden in aanbouw. En wie weet sleept onze school dit jaar de wisselbeker in de wacht! 
Om mee te doen, is het van belang dat je je vooraf aanmeldt. Klik HIER voor meer info en aanmelden.

Schoolvakanties 2018-2019
Het vakantierooster 2018-2019 is binnen VOILA en door de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad vastgesteld en is definitief. Hierbij de data:
- Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2018
- Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
- Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart 2019
- Pasen en Meivakantie: 19 april t/m 3 mei 2019
- Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
- Pinksteren: 10 en 11 juni 2019
- Zomervakantie: 22 juli r/m 30 augustus 2019

Ook de meivakantie is gelijk aan die van het middelbaar onderwijs in Amersfoort! Studiedagen voor het schooljaar 2018-2019 worden in de week voor de zomervakantie met u gecommuniceerd.

Ander nieuws

Jarigen in APRIL
1: Isabella-Sophie: groep 3
6: Luc: groep 6
6: Gijs: groep 2
7: Jonathan: groep 5
7: Dion: groep 1
7: Gijs v. W.: groep 3
8: Rik: groep 5
16: Floris: groep 8
17: Jacy: groep 5
18: Marali: groep 6
18: Lieke: groep 5
29: Lieke: groep 4

Nieuwe leerlingen 
In maart en april starten er weer 8 nieuwe leerlingen bij ons op school. Naomi Jacobse is op 11 maart 4 jaar geworden en Eva Dijksterhuis wordt op 11 april 4 jaar. Op 12 maart is Pepijn Schiffer gestart in groep 5, op 26 maart zijn Rik de Jongh (groep 5) en Feline Alblas (groep 6) gestart, op 3 april starten Fleur Mol (groep 6), Max de Man (groep 5) en Benjamin Heinen (groep 5). Zij komen over van andere basisscholen in Leusden. We wensen jullie heel veel plezier op de Loysder Hoek!

ANWB Streetwise
Op 9 april komt ANWB Streetwise bij ons op school.

Kunstroute Antares
Op 25 april van 16-18 uur hebben we samen met 't Palet, Kinderopvang Humanitas en peuteropvang SKA een gezamenlijke Kunstroute in Antares.

Leerlingenraad denkt mee over schoolplein
In december heeft onze leerlingenraad, samen met de leerlingenraad van 't Palet, mee kunnen denken denken over de inrichting van het schoolplein van de twee scholen. Onder leiding van Mariska Thieme van Bureau RIS zijn met natuurmaterialen maquettes gemaakt van hun droomspeelplek. Deze maquettes staan de komende weken in beide scholen. Door het intensieve gebruik van het schoolplein de afgelopen jaren is er vanuit de scholen aangegeven dat er kritisch gekeken moet worden naar een herinrichting hiervan. Samen met Bureau Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur uit Gouda, de gemeente en stichting Voila worden er nu stappen gezet met als doel voor aankomend schooljaar aanpassingen te realiseren. Ook de buurtbewoners worden in dit proces betrokken. Een ding is wel duidelijk: Leerlingen en leerkrachten willen een uitdagende, stimulerende speelplek! 

Wereldoriëntatie: BLINK Wereld = zelf onderzoeken!
Op Loysder Hoek werken wij inmiddels 2 schooljaren met de digitale wereldoriëntatiemethode Blink Wereld. Een leerzame methode waarbij de kinderen op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek op onderzoek uitgaan. Ditschooljaar zullen we deze losse vakgebieden geïntegreerd aanbieden in thema’s. Deze sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Denk aan onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen een thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een restaurant waarin je gerechten uit de hele wereld tegenkomt. Het ene thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en aardrijkskunde.

Loysder Hoek: Sterk en aantrekkelijk!
We merken aan alles dat ouders en leerlingen steeds vaker de Loysder Hoek weten te vinden! De afgelopen maanden zijn er veel leerlingen in groep 1 gestart, maar daarnaast is er ook veel zij-instroom in de groepen 3 t/m 7. Het mag duidelijk zijn: het schoolteam en onze leerlingen zijn trots op de school!
Sterk, omdat wij een duidelijke missie en visie hebben met onze pijlers en doorgaande lijnen van groep 1 t/m 8. Aantrekkelijk, omdat wij verbondenheid laten zien tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. In alle geledingen straalt het positivisme er van af om van en met elkaar te leren en te ontwikkelen. Mooie ingrediënten om een fijne en geweldige school te zijn. Prachtig om met elkaar uit te dragen in Leusden hoe bijzonder de Loysder Hoek is! 

Loysder Hoek: aandacht voor een goede werkhouding
Op het gezamenlijk teamoverleg van 12 december hebben wij ons verdiept in de manier waarop wij de positieve werkhouding van onze leerlingen naar een nog hoger plan kunnen tillen. Onder begeleiding van Eke Blijham van de CED-groep hebben wij gesproken over welke factoren er toe doen bij een optimale werkhouding van leerlingen. We hebben een 0-meting gedaan om goed in beeld te krijgen waar wij staan op onze school en welke positieve elementen wij nog kunnen toevoegen om de werkhouding te verbeteren. We krijgen terug dat wij een goede basis hebben op taakhouding en zelfstandig werken. Maar...wij zijn ambitieus en willen steeds beter worden! Kernwoorden zijn: consequent, structuur, medeverantwoordelijk, en gedragsinstructies positief formuleren. Hierbij zorgen wij in de groepen 1 t/m 8 steeds voor de verbinding met de Kanjertraining en de 7 gewoonten van Covey. Vanaf januari zullen de leerkrachten regelmatig met de leerlingen de werkhouding en taakgerichtheid bespreken. 

Internationalisering

Op de Loysder Hoek neemt internationalisering een belangrijke plaats in. We willen onze leerlingen voorbereiden op een internationale samenleving, wereldburgerschap en ze een breder perspectief meegeven op de wereld. Daarom hebben we bewust ingezet op Engels in alle groepen, de inzet van het kindertijdschrift SamSam over jonge wereldburgers en de samenwerking met de Marnix Academie wat betreft internationale studenten. Daarnaast zitten we in een oriënterende fase wat betreft het toevoegen van internationale uitwisseling aan ons schoolcurriculum. Deze stap is op dit moment vrij uniek in het basisonderwijs!

Kindgesprekken

Op de Loysder Hoek hebben de leerkrachten kindgesprekken met alle leerlingen. Voor ons onderwijs is het essentieel dat de leerlingen betrokken worden bij het leerproces. In de gesprekken komen doelen aan de orde, hoe ze de lessen ervaren, wat voor hen belangrijk is, wat ze van de leerkracht nodig hebben en waar ze samen mee aan de slag gaan. Kortom: eigenaarschap bij onze leerlingen! We zoeken hierbij nadrukkelijk de verbinding met de 7 gewoonten van Covey. 

Plusgroep

Door Judith van Loenen.
Op vrijdag krijgen de kinderen die verrijkingsonderwijs krijgen even extra aandacht. Hoe werkt dat nou? De leerkrachten signaleren in de klas dat een kind zijn werk wel heel erg goed maakt. Ook de toetsen zijn meer dan prima. Als er tijdens de lessen ook nog eens goed wordt meegewerkt en de kinderen soms opvallende antwoorden geven, dan wordt de optelsom gemaakt. Deze kinderen kunnen in aanmerking komen voor compacten (regulier werk minderen) en verrijken (aanvulling en verdieping). Samen met het kind bekijk ik dan op welk vakgebied dat is, wat het kind nog wil leren en welk onderwerp het kind aanspreekt. Het werk gaat mee de klas in en op gezette tijden maakt de leerling het werk. Een rekentijger -inzicht in rekenen en creatieve oplossingen zoeken-, een webkwestie -onderzoek plegen naar een interessant onderwerp-, Spaanse les, wiskunde, of zelf bestuurbare auto’s maken met diverse materialen. De kinderen krijgen op donderdag tips en adviezen om ermee verder te kunnen in de klas. Zowel de eigen leerkracht als de leerling zelf blijven eigenaar van hun werk; op donderdag worden ze enkel gecoacht. Fijn dat de coach er zelf ook nog wat van opsteekt; de sensoren van de vleermuis, de bewoners van de iglo en de synas en cocinas…. Daar krijg je wel dorst van trouwens! 

Inloopmoment ouders

Ontzettend gaaf om te zien dat jullie massaal afkomen op het inloopmoment. Het is het eerste jaar dat wij op deze manier jullie iets over de school en de klas laten zien. Zoals jullie hebben kunnen zien zijn de kinderen aan zet! Zij bedenken, in overleg met de juf of meester, wat en hoe ze iets waar zij trots op zijn uit de groep aan jullie willen presenteren.

Een van de belangrijkste 21-eeuwse vaardigheden is het kunnen presenteren (communicatie). Kinderen van nu zullen anders voorbereid moeten worden voor hun toekomstige baan. Wij willen graag dat kinderen leren presenteren, eigenaarschap laten zien en natuurlijk gewoon vol trots leren vertellen wat zij doen op school en wat zij goed kunnen!

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en rondom de Loysder Hoek? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt eens per maand.

Aanmelden 

Versturen

info@loysderhoek.nl